Communautaire nieuwsbrief nr. 43

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belang-parlementsleden van de voorbije weken. Via de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. U kunt deze nieuwsbrief voortaan ook hier raadplegen. Hieronder de 43e nieuwsbrief!

Kamer – Ordemotie in plenaire vergadering

van Jan Penris tot de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Onontvankelijk verklaren van zijn mondelinge vraag over de dotatie aan prinses Elisabeth

http://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/54/ip130.pdf pg. 9

 

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Binnenlandse Zaken

De scheeftrekkingen ten nadele van de Nederlandstaligen bij de invulling van de taalkaders bij de centrale diensten van de federale politie

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0089.pdf pg. 33

 

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Binnenlandse Zaken

Het taalprobleem met betrekking tot de noodcentrales

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0089.pdf pg. 144

 

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Buitenlandse Zaken

Organisation Internationale de la Francophonie – misleidende informatie

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0089.pdf pg. 158

 

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Financiën

Boetes – gewestelijke inning

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0089.pdf pg. 301

 

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Defensie

De Belgische feestdag

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0089.pdf pg. 353

Lees meer

Voor eerste maal voorstel voor Vlaamse Grondwet besproken in Vlaams Parlement

Voorstel Vlaams Belang verworpen in commissie Algemeen Beleid

Op 11 oktober lichtte Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken zijn voorstel van resolutie ‘betreffende een proeve van grondwet voor de toekomstige onafhankelijke Vlaamse staat’ toe in de commissie Algemeen Beleid van het Vlaams Parlement. Het is het eerste voorstel met als bedoeling een Vlaamse Grondwet in te voeren ooit dat inhoudelijk besproken werd in het Vlaams Parlement.

Het Vlaams Belang had met de agendering van het voorstel als eerste bedoeling het debat over de wenselijkheid van een Vlaamse Grondwet opnieuw leven in te blazen. Van 2004 tot 2012 werden vijf voorstellen om een Vlaamse Grondwet in te voeren – van diverse partijen en met uiteenlopende strekking – ingediend in het Vlaams Parlement. Geen enkele keer kwam het echter tot een inhoudelijke bespreking. Het debat stierf daarmee een stille dood.

Volgens Tom Van Grieken is het meer dan ooit de plicht van het Vlaams Parlement om na te denken over de Vlaamse institutionele toekomst: “Het Vlaams Parlement mag zich niet neerleggen bij de naar aanleiding van het federale regeerakkoord afgesproken communautaire omerta die Vlaanderen opnieuw in een ondergeschikte rol dringt. Wanneer Vlaanderen zijn rechtmatige plaats tussen de Europese naties wil innemen en vorm wil geven aan zijn zelfbeschikkingsrecht, moet het nadenken over de invulling van een eigen Vlaamse grondwet.”

Het voorstel van het Vlaams Belang werd echter verworpen door de andere aanwezige partijen, inclusief N-VA. N-VA-fractievoorzitter Matthias Diependaele stelde “alle sympathie te hebben voor het initiatief, maar het niet te zullen steunen” omdat N-VA “heeft gekozen voor een andere strategie en zich daar ook aan wenst te houden”. Van Grieken stelde de uitspraak van de N-VA-fractieleider merkwaardig te vinden, “aangezien nauwelijks een half jaar geleden minister-president Geert Bourgeois nog een pleidooi had gehouden voor een Vlaamse Grondwet“.

Concreet pleit het Vlaams Belang in zijn voorstel voor een onafhankelijke Vlaamse republiek met een president als staatshoofd en een éénkamerparlement. Het Vlaams Belang wil in de grondwet ook plaats voorzien voor bindende referenda.

Als bijlage vindt u het voorstel van Tom Van Grieken. Hier kan u het beeldverslag van de commissie bekijken:

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1083426. De toelichting en bespreking van het voorstel vindt u vanaf 2:26:30

Klik hier voor de bijlage.

 

Lees meer

Taalwet: een vodje papier

Een artikel uit ’t Pallieterke van 6 oktober 2016

Er is niets nieuws onder de zon wanneer we stellen dat de taalwet in Brussel niet meer is dan een vodje papier – nog minder waard dan een vodje papier van de Staatsveiligheid. Exact vijftig jaar nadat de zogenaamde gecoördineerde wetten op het taalgebruik in bestuurszaken werden ingesteld, is de toepassing ervan in de hoofdstad nog steeds een lachertje.

De Brusselse vicegouverneur maakt traditioneel ieder jaar een taalrapport op over de naleving van de taalwetten bij de aanwervingen en benoemingen bij de Brusselse gemeenten en OCMW’s. En het Vlaams Belang maakt al even traditioneel ieder jaar een messcherpe analyse van die taalrapporten.

Voor de 19 Brusselse gemeenten kreeg de vicegouverneur 1.168 dossiers binnen, waarvan maar liefst  65,15 procent niet in orde is met de taalvoorschriften. Men kan de gegevens ook opsplitsen per taalgroep. Voor de Nederlandstaligen was 53,2 procent van de aanstellingen illegaal, voor de Franstaligen 77 procent. Het aantal illegale benoemingen ligt voor wat de Franstalige ambtenaren betreft dus een flink stuk hoger dan bij de Nederlandstalige ambtenaren. Bovendien is de impact daarvan op de dienstverlening veel groter omdat het contingent Franstalige ambtenaren veel groter is dan het contingent Nederlandstalige ambtenaren.

Zeker wat de contractuelen betreft, is de situatie, zoals al vele jaren, dramatisch: bijna negen van de tien contractuele aanstellingen in 2015 waren illegaal!

Met de 19 Brusselse OCMW’s is het zo mogelijk nog slechter gesteld. Met 88,8 procent illegale aanwervingen deden de OCMW’s het opnieuw slechter dan in 2014 (86,1 procent illegale aanwervingen), ook al was er al niet veel ruimte meer om het nóg slechter te doen. Opnieuw opgesplitst per taalgroep was bij de Nederlandstaligen 58,7 procent van de aanstellingen illegaal, bij de Franstaligen niet minder dan 90,1 procent. En van de contractuelen was maar liefst 95,6 procent van de aanwervingen flagrant in strijd met de taalwet. Cijfers om van achterover te vallen!

Zowel in de federale Kamer als in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de VGC gaan Belangers Barbara Pas en Dominiek Lootens de meerderheid hierover het vuur aan de schenen leggen. En terecht! Het wordt hoog tijd dat vijftig jaar nadat de taalwetten werden ingesteld, deze eindelijk worden nageleefd.

Vleermuis

Om de massale taalwetsovertredingen in het derde gewest aan te klagen, gingen vorige week enkele militanten van het Brusselse Vlaams Belang op ‘wandeling’ door de hoofdstad. Doel: het opsporen van het nieuwe logo van Brussel stad – een wangedrocht, waarbij Sint-Michiel werd vervangen door wat nog het meeste lijkt op een platgereden vleermuis, en daaronder de letters BXL. Bruxelles dus. Een logo dat zowat een jaar geleden door de troepen van Mayeur werd ingevoerd, onder het goedkeurende oog van Vlaamse (nou ja) schepenen Persoons (sp.a) en Ampe (Open Vld).

Overal werd dit eentalige logo door de jeugdige militanten overplakt met het oude logo van stad Brussel, dat wél netjes tweetalig was zoals het hoort.

Lees meer

Vlaams drama in ruime rand rond Brussel

Tijdens de jongste IJzerwake vroeg gastspreker Bart Laeremans bijzondere aandacht voor de schrijnende toestand in de ruime Vlaamse rand rond Brussel, waar de ontvlaamsing systematisch verder schrijdt en inmiddels dramatische vormen heeft aangenomen.

Een artikel van Peter lemmens in Vlaams Belang, ledenblad van de Vlaams-Nationale partij, oktober 2016

Laeremans haalde daarvoor de cijfers aan die jaarlijks door Kind en Gezin worden verstrekt over de thuistaal van kinderen en van hun moeder. Dat zijn inderdaad zeer revelerende cijfers.

Er zijn ook nog andere gegevens die een indruk kunnen geven van de bevolkingsevoluties die daar plaatsgrijpen. Zo vroeg Barbara Pas de cijfers op over de taal waarin de aanslagbiljetten voor de personenbelastingen in de zes randgemeenten worden uitgereikt. Daaruit blijkt dat er in 2010 nog 13.324 mensen uit de zes een Nederlandstalig aanslagbiljet kregen; in 2015 was dit gedaald tot 12.041 personen, of een achteruitgang op 6 jaar tijd met 10%. Aan Franstalige kant daarentegen steeg het aantal aanslagbiljetten er van 31.629 naar 32.525 of een aangroei met 2,8%. Pas vroeg ook de gegevens op over de evolutie van het aantal pensioentrekkenden in deze gemeenten. Ook daar zien we dat het aantal Vlaamse gepensioneerden op zes jaar tijd met 5,3 % achteruitboert, terwijl er langs Franstalige kant een toename is van niet minder dan 16,1%.

Verpletterende verantwoordelijkheid

Alle gegevens wijzen onmiskenbaar in dezelfde richting: in de Rand rond Brussel zijn de Vlamingen ingevolge verdringing door Frans- en anderstaligen aan het uitsterven. Het mag duidelijk zijn dat de Vlaamse regering daarvoor een zware verantwoordelijkheid draagt omdat zij over de hele lijn faalt om deze dramatische situatie te keren. En het is even duidelijk dat een even grote verantwoordelijkheid daarvoor bij de N-VA ligt: deze partij levert immers al twee jaar de Vlaamse minister-president én is binnen de Vlaamse regering al 7 jaar verantwoordelijk voor het randbeleid. Zij heeft dus alle kansen (gehad) om een krachtig randbeleid te voeren, maar bakt er in werkelijkheid niets van.

Het Vlaams Belang van zijn kant is ervan overtuigd dat de situatie daar nog terug recht kan worden gezet. Dat dit forse inspanningen zal vergen, willen we niet verhelen.

Lees meer

Faciliteitenscholen : stop subsidies !

Een artikel van Luk Van Nieuwenhuysen in Vlaams Belang, ledenblad van de Vlaams-Nationale partij, oktober 2016

Begin van dit jaar interpelleerde Chris Janssens de minister van Onderwijs over een dossier dat de Vlaamse regering liefst onder de mat lijkt te willen schuiven: het Franstalig faciliteitenonderwijs in Vlaanderen.

Rond de elf miljoen euro aan omkadering en werkingsmiddelen kostten ons het afgelopen schooljaar de Franstalige basisscholen in de zes faciliteitengemeenten rond Brussel. Elf miljoen waarmee de Rand verder wordt verfranst. Dat is dubbel zoveel als de toelage die vzw De Rand ontvangt om het Vlaams karakter van de regio te verdedigen. (meer…)

Lees meer

Communautaire nieuwsbrief nr. 42

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belang-parlementsleden van de voorbije weken. Via de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. U kunt deze nieuwsbrief voortaan ook hier raadplegen. Hieronder de 42e nieuwsbrief!

Kamer – Interpellatie in commissie en motie + tussenkomst en stemming over de motie in plenaire vergadering

van Barbara Pas aan de minister van Defensie

Het taalonevenwicht in het leger ten nadele van de Nederlandstaligen

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic490.pdf pg. 7 (Interpellatie in commissie)

http://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/54/ip127.pdf pg. 29 (Tussenkomst en stemming over motie in plenum)

 

Kamer – Interpellatie in plenaire vergadering

van Barbara Pas aan de minister van Volksgezondheid

De artsenquota

http://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/54/ip127.pdf pg. 30

 

Kamer – Mondelinge vraag

van Barbara Pas aan de minister van Justitie

Het pleidooi voor een eigen rechtbank voor het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic497.pdf pg. 6

 

Kamer – Mondelinge vraag

van Barbara Pas aan de minister van Justitie

De klacht van en aantal Vlaamse slachtoffers van de aanslagen van 22 maart omdat ze het onderzoek en de procesvoering in het Frans moeten volgen

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic497.pdf pg. 8

 

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Binnenlandse Zaken

Spoorwegpolitie – Verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0086.pdf pg. 177

 

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Binnenlandse Zaken

De kosten gemaakt door Binnenlandse Zaken ten behoeve van het koningshuis

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0087.pdf pg. 31

 

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Binnenlandse Zaken

De splitsing van de Spoorwegpolitie Brussel

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0087.pdf pg. 81

 

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Binnenlandse Zaken

Federale diensten onderworpen aan artikel 35 van de taalwet in bestuurszaken

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0087.pdf pg. 93

 

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Volksgezondheid

De beroepsziekten – communautaire opdeling

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0087.pdf pg. 179

 

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Volksgezondheid

Wachtdienst te Brussel – Kortgeding van een aantal Nederlandstalige huisartsen

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0087.pdf pg. 208

 

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid

Leerlingen die niet in het Franstalig faciliteitenonderwijs in de gemeente Wemmel thuishoren

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0087.pdf pg. 256

Lees meer

Taalrapport 2015 van Brusselse vice-gouveneur: meer dan 95% van contractuele aanwervingen bij OCMW’s in strijd met taalwetgeving.

Het Taalrapport 2015 van de Brusselse vice-gouverneur toont opnieuw aan dat de taalwet in Brussel blijkbaar niet veel meer is dan een waardeloos vodje papier. Uit een analyse die het Vlaams Belang maakte blijkt dat meer dan 95% van de contractuele aanwervingen bij de OCMW’s flagrant in strijd is met de taalwetgeving. Van de 1115 door de vice-gouverneur uitgesproken schorsingen, werd er welgeteld…één door de Brusselse voogdijoverheid omgezet in een vernietiging van benoeming.  (meer…)

Lees meer

Doorgeschoven ziekenhuisfactuur bewijst perfide staatshervorming

Chris Janssens: “Zal begrotingsbocht van Van Overtveldt door Bourgeois en Tommelein binnenkort worden overgedaan?”

Dit is waar we altijd voor gewaarschuwd hebben: Vlaanderen betaalt de Belgische rekening.” Dat zegt Vlaams Belang-fractievoorzitter in het Vlaams parlement Chris Janssens in een reactie op de ziekenhuisfactuur van 5,5 miljard die Vlaanderen van het federale niveau door de strot geduwd krijgt.

Het Vlaams Belang heeft steeds gewezen op de nefaste gevolgen van de zesde staatshervorming. Eén van de voornaamste punten van kritiek was dat de deelstaten weliswaar de bevoegdheden krijgen, maar niet de bijhorende middelen. Door maar 87% van het budget voor de overgehevelde bevoegdheden door te storten, werd Vlaanderen een budgettaire molensteen om de hals gedraaid. Deze analyse werd destijds overigens gedeeld door de N-VA, hetgeen de partij niet belette om ná de verkiezingen in het regeerakkoord plechtig te beloven de voorheen verguisde zesde staatshervorming “loyaal te zullen uitvoeren”. De eerdere kritiek op deze nefaste staatshervorming woog blijkbaar niet op tegen de aantrekkelijke ministerposten.

Vandaag volgt de koude douche in de vorm van een miljardenfactuur. Zo blijkt het overgehevelde bedrag van 347 miljoen veel te weinig om de 501 miljoen euro aan uitgaven voor de financiering van ziekenhuisinfrastructuur te bekostigen. Daarbovenop zijn er de lopende ziekenhuisinvesteringen én de enorme schuldenput van de federaal aangegane ziekenhuisinvesteringen. Die laatste bedraagt in totaal zo’n 5 miljard, waardoor de totale doorschuifoperatie Vlaanderen 5,5 miljard euro kost. Daar zal het volgens Janssens overigens niet bij blijven aangezien hetzelfde fenomeen zich ook voordoet in andere overgehevelde beleidsdomeinen.

De Vlaams Belang-fractievoorzitter vreest dan ook dat na de federale ook de Vlaamse regering zijn dure eden over een begrotingsevenwicht zal mogen opbergen. “Zal de begrotingsbocht van Van Overtveldt door Bourgeois en Tommelein binnenkort worden overgedaan?”, vraagt Janssens zich af.

Lees meer

Nieuw politiek werkjaar : Vlaams Belang zet in Brussel in op taalwetgeving

Persmededeling: Vlaamse militanten overplakken eentalige BXL-stadslogo’s

Bij het begin van het politieke jaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest laat de Vlaams-nationale oppositiepartij Vlaams Belang er geen twijfel rond bestaan. “Naast het zeer prangende probleem van veiligheid en immigratie zullen wij ons dit jaar vooral richten op de taalrechten van de Brusselse Vlamingen”, aldus fractievoorzitter Dominiek Lootens.  (meer…)

Lees meer

babs

Septemberrevolutie

Hendrik Vuye en Veerle Wouters verlieten de N-VA na enkele revolutionaire septemberdagen. De breuk tussen de (gewezen) N-VA’ers die zich willen roeren over communautaire aangelegenheden en de anderen die zich omwille van Belgische machtsdeelname of omdat de Grote Antwerpse Leider het zegt daarvan willen onthouden, is compleet. De twee studeerkamergeleerden blijven evenwel Kamerlid om, zo zeggen zij, in samenwerking met de Vlaamse Beweging hun communautaire verhaal te blijven vertellen. Binnen de N-VA waren ze daartoe immers monddood gemaakt.

Ik ben benieuwd hoe ze uit de hoek gaan komen en of ze hun pijlen zullen richten op de N-VA-excellenties en andere partijtenoren die onverpoosd de communautaire diepvriezer bewaken en de andere kant opkijken als zij aangesproken worden op communautaire problemen en thema’s.

Wij van het Vlaams Belang nodigen hen alvast uit dat samen met ons te doen, precies omdat we in communautaire parlementaire werkzaamheden al heel wat expertise hebben opgebouwd. Alleen deze legislatuur al namen we – letterlijk tot op vandaag – precies maar liefst 519 (vijfhonderd en negentien!) initiatieven in Kamer, Senaat en Vlaams Parlement over communautaire aangelegenheden, gaande van wetsvoorstellen over mondelinge en schriftelijke vragen tot voorstellen van resolutie… “Zonder Barbara Pas zou de communautaire stilte vandaag totaal zijn in de Kamer”, schreef professor Maddens onlangs nog op Doorbraak.be. Ik ervoer die erkenning als een compliment bij mijn onverminderde eenzame inzet.

Of gaan zij zich politiek correct blijven ‘outen’ als de herauten van het zgn. ‘democratisch Vlaams-nationalisme’ om toch maar zeker niets te moeten samen doen met de onmiskenbare, minstens even democratische marktleiders op het communautaire strijdtoneel? Ik ben ervan overtuigd dat de achterban van de Vlaamse Beweging het zou toejuichen dat er eindelijk eens samengewerkt wordt en de politieke spelletjes zouden ophouden. Buiten het Vlaams-nationale kamp hebben we toch al vijanden genoeg, niet?!

Lees meer