Geen hoop meer voor belgicisten…

“België houdt binnen afzienbare tijd op te bestaan. Daar ben ik nogal zeker van. Het Belgische patriottisme is op sterven na dood. Soms, zoals bij de dood van Boudewijn of tijdens een voetbaltoernooi, leeft het nog eens op. Waarna het, even snel als het is opgeflakkerd, weer verdwijnt. Intussen liggen zij die een onafhankelijk Vlaanderen willen op de loer. Terwijl België nog wat verdersukkelt.”

Em. Prof. dr. Lode Wils in Knack op 13 juli 2016

Lees meer

Het communautaire vuur toch opgepookt?

Dit artikel  verscheen in ’t Pallieterke van 11 augustus. Het sluimerende ‘Minderhedenverdrag’ dreigt door de Franstaligen weer tot leven gewekt te worden… Het valt te hopen dat de Vlamingen en de N-VA in het bijzonder het been stijf houden!

Klik op het artikel voor een grotere versie. Hieronder ook een uitgetypte versie.

BP M (2)

Het communautaire vuur toch opgepookt?

Barbara Pas van Vlaams Belang, recent door Bart Maddens ‘de koningin van de Vlaams-nationale vragen in het federale parlement’ genoemd, had in mei een schriftelijke vraag ingediend aan het adres van de eerste minister, waarop zij eerst onlangs een antwoord kreeg. Het was haar immers niet ontgaan dat in de commissie voor Buitenlandse Betrekkingen van 17 februari 2016 een aantal vragen waren gesteld over de tweede universele periodieke doorlichting van België door de VN-Mensenrechtenraad. Op zich niets schokkends, ware het niet dat precies in dat kader door een aantal Franstaligen de ratificatie van het Minderhedenverdrag ter sprake werd gebracht…

IJverige minister

En dat had haast reflexmatig haar aandacht en verbazing gewekt, zeker na het antwoord van de minister van Buitenlandse Zaken (Didier Reynders). Hij stelde immers dat hij in 2014 een werkgroep heeft opgericht ten einde te komen tot een definitie van wat een nationale minderheid is. Zo zou het voorbehoud dat België tot nog toe heeft aangehouden, kunnen worden weggewerkt. Meer zelfs, hij stelde dat hij tijdens de interministeriële conferentie voor Buitenlands Beleid van 6 juli 2015 dit punt persoonlijk op de agenda had geplaatst en had voorgesteld de werkzaamheden voort te zetten. En nog: dat hij “zeer snel een vergadering zal bijeenroepen.” Het alarmlampje ging bij Pas op rood staan.

Minderhedenverdrag?!

Even ter herinnering. De “Europese Raamovereenkomst ter bescherming van de nationale minderheden” kwam medio de jaren negentig tot stand om het hoofd te bieden aan de vele minderhedenkwesties in OostEuropa. Het was dus allerminst bedoeld om communautaire evenwichten in West-Europese landen op de helling te zetten door bijvoorbeeld de zogenaamde Franstalige minderheid in Vlaanderen onvervreemdbare rechten te gaan verlenen. Toch wenden de Franstaligen dit verdrag hardnekkig aan als breekijzer om de faciliteiten uit te breiden én uit te smeren over heel Halle-Vilvoorde en zelfs heel Vlaanderen. Heel concreet zouden ze zo op basis van dit verdrag in Vlaanderen eigen scholen en culturele instellingen kunnen oprichten, subsidies ontvangen voor hun verenigingen, regionale tv-zenders opstarten, en in hun taal worden bediend door de Vlaamse lokale besturen. Stel u voor! België is tot op heden niet overgegaan tot de bekrachtiging omwille van de volkomen tegenstrijdige interpretaties aan Vlaamse en Franstalige kant. Wel werd overgegaan tot de ondertekening van het verdrag, waardoor de Belgische Staat zich verbindt geen initiatieven te ondernemen die indruisen tegen de inhoud ervan. Een ratificatie of bekrachtiging kan gelukkig nooit zonder de medebekrachtiging van alle Gemeenschappen. En in het huidige Vlaamse regeerakkoord staat uitdrukkelijk en zeer terecht vermeld: “We ratificeren het Minderhedenverdrag niet.” De ratificatie wordt dus (voorlopig) geblokkeerd door Vlaanderen.

De stilte verbroken

Zoals gezegd, verbaasde het Barbara Pas ten zeerste dat de zaak opborrelde, zeker omdat zij dacht dat de afspraak binnen deze regering erin bestond om tijdens deze regeerperiode geen communautaire dossiers op de agenda te plaatsen. Want dit is nu wel echt een erg heet hangijzer dat al jaren voor communautaire onenigheid zorgt tussen Vlamingen en Franstaligen. Elke vorige regering heeft er al mee geworsteld. Men kan zich dus afvragen waarom de minister van Buitenlandse Zaken voortgang wil boeken in dit dossier en daar zelfs, tot grote tevredenheid van de Franstalige oppositie, actief voor ijvert. Barbara Pas hield zich dan ook niet in en wilde van premier Michel weten of Didier Reynders een mandaat van de voltallige federale regering heeft om dit dossier op de politieke agenda te zetten. En ze wilde vooral te weten komen of hij (Michel) het ermee eens is dat deze regering dit communautaire dossier moet behandelen of dat hij integendeel van oordeel is dat dit tijdens de huidige legislatuur van de politieke agenda moet verdwijnen richting diepvries. Het antwoord van Michel was kurkdroog verpletterend en ontnuchterend: “In 2002 werd een werkgroep opgericht door de Interministeriële Conferentie Buitenlands Beleid (ICBB) belast met de nadere regelen te onderzoeken, met betrekking tot de ratificatie van het Verdrag, onder meer de omschrijving van het begrip ‘nationale minderheid’. De ICBB heeft in tussentijd het mandaat van de werkgroep hernieuwd. Deze was ook opgenomen in het institutioneel akkoord van 2011. Deze werkgroep, samengesteld uit deskundigen en vertegenwoordigers van de regeringen van de federale staat en de deelgebieden, werd onlangs vernieuwd. De werkgroep is voor de eerste keer bijeengekomen op 14 juni 2016.” En de premier liet ook nog weten dat ‘de bijeenkomst overigens op een zeer constructieve wijze doorging’…

Stilte voor de storm?

Over de resultaten van die fameuze werkgroep is evenwel nog niets geweten. Ook vanuit Vlaams-nationale rangen binnen de federale of de Vlaamse regering sijpelde nog niks naar buiten. Het is stil. Akelig stil. Voor Barbara Pas is het duidelijk dat communautaire stilstand alleen voor de Vlamingen geldt, terwijl de Franstaligen ijverig verder werken aan hun dubbele, verborgen agenda. “Indien de N-VA hier een duimbreed aan toegeeft, opent zij de doos van Pandora”, stelt zij, terwijl zij alvast oproept om die fameuze werkgroep op te doeken. Die werkgroep is samengesteld met topjuristen: voor de Vlaamse regering zetelen Matthias Storme en Jan Velaers, Marc Uyttendaele en Hugues Dumont voor de regering van het Waalse Gewest/Franse Gemeenschap, Emmanuel Vandenbossche en Sébastien Vandrooghenbroeck voor de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Leo Neycken voor de regering van de Duitstalige Gemeenschap en Christian Behrendt en Jan Wouters (federale regering). Als partijpolitiek-gekleurden springen in het oog: Matthias Storme, lid van het partijbestuur van N-VA, Marc Uyttendaele (PS’er en man van Laurette Onkelinx), Emmanuel Vandenbossche (voorzitter van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en Open Vld) en Jan Velaers (te situeren in CD&V-kringen). Het is wachten op wat N-VA gaat doen… Gaat zij inderdaad mee ook dit kwalijke gevolg van het institutioneel akkoord van 2011 helpen uitvoeren en zo ingaan tegen haar standpunt uit het Vlaams regeerakkoord? Faciliteiten voor Franstaligen in heel Vlaanderen?! Moeilijk te geloven dat de N-VA dat zomaar gaat laten gebeuren. Het mag, maar men hoeft helemaal geen Vlaams Belanger te zijn om te zeggen dat dit er ver, héél ver over zou zijn. Als men wil dat de communautaire storm weer in alle hevigheid losbarst, dan zijn alvast de Franstaligen ‘goed bezig’. Voor ons niet gelaten, maar dan moeten àlle dossiers weer open gaan: transfers, taalwetgeving, Brussel, Randgemeenten, homogene bevoegdheden, de vijf resoluties, onafhankelijkheid,…

Karl van Camp

Lees meer

Communautaire nieuwsbrief nr. 39

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belang-parlementsleden van de voorbije weken. Via de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. U kunt deze nieuwsbrief voortaan ook hier raadplegen. Hieronder de 39e nieuwsbrief!

Kamer – tussenkomst en stemming over amendementen in plenaire vergadering

van Barbara Pas

Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie [betreffende opleggen taalkennis]

http://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/54/ip120.pdf pg. 100

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas tot

  • de eerste minister
  • de minister van Energie
  • de minister van Mobiliteit
  • de staatssecretaris voor Armoedebestrijding

Federale diensten onderworpen aan artikel 35 van de taalwet in bestuurszaken

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0080.pdf pg. 117 (Eerste Minister)

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0081.pdf pg. 249 (minister van Energie)

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0081.pdf pg. 300 (minister van Mobiliteit)

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0081.pdf pg. 306 (staatssecretaris voor Armoedebestrijding)

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas tot de minister van Economie

FOD Economie – webstek – talen

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0080.pdf pg. 158

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas tot de minister van Financiën

Strafrechtelijke dossiers – de inning van boetes – communautaire verschillen

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0080.pdf pg. 294

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas tot de minister van Financiën

De welvaartsoverdrachten van Vlaanderen naar Wallonië

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0080.pdf pg. 291

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas tot de staatssecretaris voor Privacy

MIVB – gebruik van taalcodes

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0080.pdf pg. 469

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas tot de minister van Sociale Zaken

De RSZ-schulden van Gemeenschappen en Gewesten

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0080.pdf pg. 168

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas tot de minister van Volksgezondheid

Het personeel van de Brusselse ziekenhuizen – opdeling volgens taalaanhorigheid

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0080.pdf pg. 198

Lees meer

Communautaire nieuwsbrief nr. 38

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belang-parlementsleden van de voorbije weken. Via de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. U kunt deze nieuwsbrief voortaan ook hier raadplegen. Hieronder de 38e nieuwsbrief!

Kamer – mondelinge vraag in commissie

Van Barbara Pas tot de minister van Volksgezondheid

De artsenquota

http://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/54/ip119.pdf pg. 4

 

Kamer – mondelinge vraag in commissie

Van Barbara Pas tot de minister van Binnenlandse Zaken

De protocollaire rangorde

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic478.pdf pg. 4

 

Senaat – tussenkomst bij wetsvoorstel

Anke Van dermeersch

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, met het oog op het invoeren, in het kader van de constitutieve autonomie, van bijkomende onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap via een bijzondere meerderheid (Stuk 6‑254)

http://senaat.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=24300&LANG=nl pg. 7

 

Senaat – tussenkomst bij voorstel van bijzondere wet

Anke Van dermeersch

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof teneinde het Grondwettelijk Hof toe te laten in een arrest gewezen op prejudiciële vraag de gevolgen te handhaven van een ongrondwettig verklaarde bepaling (Stuk 6‑273)

http://senaat.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=24300&LANG=nl pg. 15

Lees meer

Vakantie, maar we blijven waakzaam…

Tot en met 15 augustus leggen we de riemen even af. Een beetje vakantie, nietwaar?!

Maar we blijven ondertussen waakzaam op de communautaire jachtvelden! Na half oogst zijn we er dus weer met alle nieuws dat u wil weten over communautaire (wan)toestanden en het werk dat onze Vlaams Belang – parlementsleden doen om via parlementair en militantenwerk een en ander onder de aandacht te brengen.

We wensen al onze lezers een kommerloze vakantie en veel nieuwe energie voor nadien!

Uw Splits.be – redactie

Lees meer

Communautaire nieuwsbrief nr. 37

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belang-parlementsleden van de voorbije weken. Via de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. U kunt deze nieuwsbrief voortaan ook hier raadplegen. Hieronder de 37e nieuwsbrief!

(meer…)

Lees meer

Levenskracht voor Vlaanderen

11 juli-boodschap van het Vlaams Belang

Door Tom Van Grieken

De Belgische systeemziekte is een aanslag op de welvaart van de Vlamingen. Het eindeloos rekken van het leven van de terminale patiënt België werkt als asbest op de Vlaamse gezondheid. In zijn 11 juli-boodschap houdt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken een sterk pleidooi om de tricolore stekker definitief uit te trekken. “Euthanasie op België is dé levenskracht voor Vlaanderen”.

“Dit land werkt niet meer”. De brandbrief die ex-postbaas Johnny Thijs onlangs de wereld instuurde, viel in de Wetstraat op een koude steen. Behalve wat schouderophalend cynisme gleed de noodkreet van Thys in de politieke hoofdkwartieren af als water van een eend. Nochtans weten ze in de partijpaleizen verdomd goed dat de diagnose van Thijs niet minder is dan een empirische waarneming. Ze illustreert immers uitstekend de stand van het land: in verval.

Dat was trouwens tot mei 2014 ook de analyse van de patroonheilige van de confederalisten. Maar meningen en politieke conclusies zijn snel vergankelijk in het tricolore huis van wantrouwen. Zo lijken de immense problemen van gisteren vandaag tot onbestaand te zijn uitgeroepen. ‘Als ik niet (meer) kijk, heb ik het niet gezien’, weet u wel.

Blinddoeken afrukken

Op de Vlaamse nationale feestdag is het onze plicht – tot den treure toe als het moet – de blinddoeken af te rukken. Want de Belgische ziekte bezorgt Vlaanderen fatale koorts. De staatsschuld is gestegen tot een hallucinante 414 miljard euro, waardoor elke werknemer in dit land een schuld torst van 77.000 euro. Het overheidsbeslag piekt nog steeds vlot boven de 54 procent en ook inzake belastingdruk behoudt België de kampioenstitel stevig in handen.

De oorzaken zijn zo zonneklaar dat het pijn doet aan de ogen. De werkloosheidsgraad en de schooluitval liggen in Wallonië anno 2016 dubbel zo hoog dan in Vlaanderen waardoor de uitkeringsafhankelijkheid er steeds nieuwe pieken bereikt. Drie op vier langdurig werklozen woont in Wallonië of Brussel en uit cijfers die het Vlaams Belang bemachtigde bij Maggie De Block blijkt dat de Waal – na twee jaar Zweedse coalitie – nog steeds een pak meer last heeft van arbeidsongeschiktheid dan de Vlaming, maar dat de controles daarop hoegenaamd niet navenant zijn, wel integendeel.

“Vlaanderen, geef ons nog 10 jaar” (2005)

“Vlaanderen, geef ons nog 10 jaar”, stelde toenmalig Waals minister-president Jean-Claude Van Cauwenberghe (PS) in mei 2005. Elf jaar en zo’n 130 miljardentransfers later is de zelfgekozen deadline ruimschoots verstreken. Het beloofde product is niet vervaardigd, laat staan geleverd. En als klap op de vuurpijl prikkelen de kersverse financieringsmechanismen Wallonië op geen enkele wijze om uit haar comateuze toestand te ontwaken.

De manifeste afwezigheid van enige ‘sense of urgency’ om deze systeemziekten te bestrijden, hangt als een molensteen rond de nek van de Vlaming. De welvaartsoverdracht naar het zuiden bedraagt hierdoor maandelijks zo’n 200 euro per Vlaming. Tellen we daar nog de verdoken transfers bij dan loopt dat cijfer nog verder op. Wetende dat de Britten afscheid namen van de Europese hofhouding omdat ze nauwelijks één tiende van dit bedrag moesten ophoesten, toont aan hoe problematisch deze chronische aderlating wel is. En als we de confederale leermeesters goed hebben begrepen, zal dat ook na 2019 zo blijven.

Belgische heiligdom in vraag durven stellen

Het aloude gezegde ‘potje breken, potje betalen’ is in België systemisch herleid tot ‘wie de pot ook breekt, de Vlaming betaalt’. Dus, inderdaad: “Dit land werkt niet meer”. En een nieuw blik politieke chirurgen zal de terminale patiënt niet meer genezen. Het eindeloos rekken van de levensduur van het institutionele monster van Frankenstein, maakt niet alleen de patiënt zieker, maar besmet ook zijn – steeds ruimere – omgeving.

De haast gesacraliseerde stap-voor-stap-strategie die de Vlamingen nu al sinds 1970 als een wortel wordt voorgehouden, faalt compleet. De evidente conclusie om ons uit het Belgische carcan te bevrijden, wordt dogmatisch onder het tapijt geveegd en het Belgisch status quo de facto tot heiligdom verheven.

Vlaamse troeven uitspelen

Vlaanderen heeft nochtans alle troeven in handen om een topspeler te worden op de welvaartskaart. Euthanasie op de Belgische staat schenkt Vlaanderen en zijn inwoners de kans  op een nieuw, dynamisch en hoopvol leven: een onafhankelijke vrije natie waar staat en volk samenvallen. Een staat waar de Waalse tering niet langer naar de Vlaamse nering wordt gezet. Een staat die het welzijn van zijn mensen steeds bovenaan plaatst en die – met een open blik op de wereld – geborgenheid, economische welvaart én sociale zekerheid biedt.

In zijn boek ‘De Ordelijke Opdeling – Quid Nunc?’ plaatst Gerolf Annemans de wegwijzers naar die bevrijdende gemeenschapsdroom. Laat 11 juli de dag zijn waarop Vlaanderen het uitgetekende pad inslaat.

Lees meer

WAT VLAAMS IS, VALS IS

Op 3 juli verscheen onderstaande bijdrage van Dominique Laridon op de veelgelezen Vlaams-nationale webstek doorbraak.be. We geven u deze graag ter lezing, vooral omdat het nog maar eens aantoont hoe uiteindelijk de Franstaligen in het algemeen en de PS in het bijzonder de poten onder ‘hun’ België afzagen. Voor ons niet gelaten…

(meer…)

Lees meer