Uitvoering van de staatshervorming?

Men weet het intussen wel: deze regering wil geen nieuwe stappen in de staatshervorming zetten. Maar zij heeft er zich wel toe verbonden de 6e staatshervorming toe te passen. Alleen de zesde staatshervorming? Barbara Pas herinnerde er de eerste minister aan dat tijdens een vorig institutioneel akkoord in 2001 was beslist en in een bijzondere wet was gegoten om delen van de ontwikkelingssamenwerking over te dragen aan de gewesten. Daar is door sabotage evenwel nooit iets van in huis gekomen. De vraag van Pas lag dan ook voor de hand: zal deze regering niet alleen de zesde staatshervorming uitvoeren, maar ook de onderdelen van vorige staatshervormingen die nog altijd op realisatie wachten? De eerste minister gaf in zijn antwoord een omstandige uitleg over de vijfde staatshervorming, over het regeringsbeleid inzake ontwikkelingssamenwerking, maar zweeg in alle talen over de eventuele overheveling van delen ervan naar de deelstaten. Met andere woorden: daar komt ook onder deze regering niets van in huis.