Zonder koerswijziging wordt Vlaamse Rand binnenkort ‘le banlieue de Bruxelles’

Nood aan Masterplan Vlaamse Rand

“Indien u geen radicale koerswijziging inzet, wordt onze Vlaamse Rand binnenkort ‘Le banlieue de Bruxelles’.” Met die forse boodschap trok Vlaams Belang-parlementslid Klaas Slootmans woensdagochtend flink van leer tegen Vlaams minister Ben Weyts bij de bespreking van de beleidsnota Vlaamse Rand in het Vlaams parlement.

De situatie loopt volgens Slootmans immers danig uit de hand. “Na 10 jaar N-VA op de ministerpost Vlaamse Rand is de situatie er schrikbarend op achteruitgegaan. 2 op 3 jonge gezinnen zijn intussen anderstalig, meer dan de helft van de kinderen spreekt thuis geen Nederlands, het aantal mensen met een migratieachtergrond bereikt recordhoogtes en de bevolkingsdichtheid piekt jaarlijks naar nieuwe hoogten.” Slootmans verwees ter zake naar de cijfers van het Planbureau waaruit blijkt dat de bevolking in de Rand sinds 2000 met 15 procent is gestegen.“Tegen 2035 voorspelt men zelfs een toename met 25 procent of bijna 100.000 mensen meer dan in het jaar 2000. Dat is demografische horror van de bovenste plank”, aldus Slootmans.  

Ontvolking

De gevolgen zijn, aldus het Vlaams Belang-parlementslid, bekend: nog meer uitwijking van jonge Vlaamse gezinnen, ontvolking, het afsterven van onze Vlaamse en culturele identiteit, het uitdoven van ons rijke verenigingsleven, een pijlsnelle daling van de onderwijskwaliteit, een nijpend tekort aan plaatsen in onze scholen, een toename van het fileleed, minder open ruimten en toenemende onveiligheid en vereenzaming. “Als de demografische tendensen zich doorzetten – en alle indicatoren wijzen daarop – wordt onze prachtige regio binnenkort één grote stadswijk. Onze Vlaamse Rand dreigt dan te verworden tot ‘Le banlieue de Bruxelles’. In theorie zijn het dan nog Vlaamse gemeenten maar in de praktijk worden het uitlopers van het Hoofdstedelijk gewest”, klinkt het.  

“Het huis van de Rand staat in brand”

Slootmans: “Het huis van de Rand staat in brand en een paar emmertjes taalpromotie, begeleidingstrajectjes en toneelcheques gaan het vuur niet blussen.” Hij verwijst daarbij onder meer naar de Randuitcheques, waarmee minister Weyts anderstaligen wil motiveren om deel te nemen aan culturele activiteiten. Allemaal nobele initiatieven, aldus Slootmans, maar ze zijn niet meer dan symptoombestrijding. “Er is nood aan een masterplan Vlaamse Rand – noem het voor mijn part een Bruegelplan – die de dramatische evoluties die gaande zijn alsnog kan keren.”

Aankondigingspolitiek

Toch klonk er ook een positieve noot. Zo noemt het Vlaams Belang de plannen van de minister om de 19 gemeentebesturen van de Rand de wettelijke mogelijkheid te bieden private kavels voor te behouden voor mensen met een streekbinding ‘hoopgevend’ maar uiterst onzeker. Zo bleek uit het antwoord van de minister dat de plannen niet juridisch afgetoetst zijn, waardoor het wellicht – net als in de vorige legislatuur – bij aankondigingspolitiek zal blijven. Op de vraag welk percentage kavels dan voorbehouden zou kunnen worden, kon de minister bovendien geen antwoord geven.

Parole parole

Ook de plannen van de minister om een voorrangsregeling te voorzien ten voordele van leerlingen van de Vlaamse Gemeenschap bij inschrijvingen in het Nederlandstalig onderwijs, worden positief onthaald door het Vlaams Belang. Maar ook hier bleek uit het ministerieel antwoord dat er geen juridische basis is om ze ook daadwerkelijk in te voeren. “In de vorige legislatuur werd exact dezelfde maatregel aangekondigd met op het einde 0 op het rekest, omdat het zogezegd juridisch niet haalbaar is. Ik vrees dan ook dat het ook deze keer bij parole, parole zal blijven”, aldus Slootmans.

Kippenvleugeltjes

Tot slot ging de Vlaams Belanger ook in op het Randfonds van 4 miljoen euro. “Elke euro die naar de Rand gaat is positief. Maar op de totale Vlaamse Rand gaat het om amper 210.000 euro per gemeente, wat zelfs niet genoeg is om 1 gezinswoning per jaar te bouwen per randgemeente. Nochtans zegt meneer Weyts dat hij met dat budget het Vlaams karakter gaat redden, extra open ruimte gaat creëren, extra zorgvoorzieningen gaat bouwen, extra onderwijscapaciteit gaat bouwen en ‘en passant’ de zuidelijke en de noordelijke kanaalzone gaat aanpakken. Ik vrees dat er dan een 0 of 2 te weinig staat achter die 4. Volgens meneer Weyts geeft het Randfonds ons vleugels, maar als je kijkt naar de harde cijfers vrees ik dat het kippenvleugeltjes zijn.” Volgens Slootmans ware het beter én duurzamer geweest om de verdeelsleutels van het Gemeentefonds aan te pakken. Onze gemeenten krijgen nu zo’n 200 euro per inwoner terwijl dat in centrumsteden als Sint-Niklaas bijna 500 euro is en in Antwerpen zelfs meer dan 1.300 euro.      

Onze oplossingen 

Afsluitend legde het Vlaams Belang een aantal maatregelen op tafel die volgens hun wél impact zouden hebben op de neerwaartse spiraal in De Rand. Een absoluut voorrangsbeleid voor Nederlandstalige kinderen in het Nederlandstalig onderwijs,  een eigen volk eerst-beleid met nationaliteits- en taalvereiste bij de toewijzing van sociale woningen, het optrekken van de middelen voor Vlabinvest, het afschaffen van de faciliteitenregeling en een vestigingsstop voor niet-Europese nieuwkomers. Maar ook op het vlak van mobiliteit is er volgens de Vlaams-nationale partij nog veel werk aan de winkel. Zo pleit het Vlaams Belang onomwonden voor het vervolledigen van het zuidelijk gedeelte van de Ring en een forse uitbreiding van de wegcapaciteit. Verder pleit de partij voor de realisatie van een uniforme vliegwet met een billijke verdeling van de lasten tussen Brussel en de Rand.

Herbekijk hier de tussenkomsten van het Vlaams Belang 

– van 1u20’42” – 1u36’48”

– van 2u32’40” – 2u45′.30”

– van 2u52’57”- 3u01’59”