Communautaire nieuwsbrief nr. 89

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belangparlementsleden van de voorbije weken. Via de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. Hieronder de 89e nieuwsbrief!

Vlaams Parlement – Vraag om uitleg

van Chris Janssens aan minister Homans

Een recent arrest van het Hof van Cassatie met betrekking tot de toepassing van de taalwetgeving in de faciliteitengemeenten

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1303471/verslag/1304200

Vlaams Parlement – Actuele vraag

van Chris Janssens aan minister Weyts

De plannen om de autosnelwegen in Brussel om te vormen tot ‘stadsboulevards’ en de gevolgen hiervan voor Vlaanderen

https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1301943/verslag/1303244

Kamer – Amendement op wetsvoorstel en tussenkomst in plenaire vergadering

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, teneinde een contingentering in te voeren voor de artsen en tandartsen die hun opleiding aan een buitenlandse universiteit hebben gevolgd (taalkennis buitenlandse artsen)

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/3032/54K3032006.pdf

Kamer – Amendement op wetsontwerp

Wetsontwerp houdende aanpassing van de financiewet van 21 december 2018 voor het begrotingsjaar 2019 (taalpremies Brusselse plaatselijke besturen)

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/3556/54K3556005.pdf

Kamer – Tussenkomst in plenaire vergadering

Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten inzake intellectuele eigendom: 1° (…) 2° Het Verdrag inzake de toepassing van artikel 65 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, gedaan te Londen op 17 oktober 2000 (taalgebruik Europese octrooien)

http://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/54/ip272.pdf pg. 28

Kamer -Mondelinge vraag in commissie

van Barbara Pas aan de eerste minister

Het eerherstel van de tijdens de Eerste Wereldoorlog geëxecuteerde Belgische soldaten

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic1044.pdf pg. 5

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Binnenlandse Zaken

De bevolkingsstromen o.a. naar de randgemeentenhttp://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=nl&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=54&dossierID=54-B175-1063-3618-2018201925151.xml