Franstalig inburgeringstraject op Vlaamse kosten?

De Vlaamse regering ondersteunt verschillende gemeenten die samenwerken om de integratie van personen met buitenlandse origine te bevorderen. 

Een artikel van Luk Van Nieuwenhuysen in Vlaams Belang, ledenblad van de Vlaams-Nationale partij, februari 2016

Volgens Ring-TV, de regionale zender voor Halle-Vilvoorde, zouden de 120.000 euro bestemd voor gezamenlijke projecten die vijf van de zes faciliteitengemeenten uit de Vlaamse Rand opstarten, ook Franstalige projecten omvatten. De kans dat nieuwkomers daar naartoe worden geleid, is allesbehalve denkbeeldig. De taalfaciliteiten zijn immers al lang geen hulpmiddel meer om zich aan te passen, maar een hefboom voor verdere verfransing en een middel om nieuwe inwijkelingen in de waan te laten dat ze in het tweetalige Brussel zijn terechtgekomen. Zo tellen de faciliteitenscholen heel wat buitenlandse kinderen die het Frans wellicht niet als huistaal hanteren, zoals wettelijk nochtans wordt voorgeschreven. Minister Crevits ziet daar geen graten in. Op een schriftelijke vraag van Chris Janssens antwoordde ze dat het best mogelijk is “dat iemand met de Britse of Poolse nationaliteit het Frans als thuistaal hanteert”. Het gevaar dat die redenering ook voor de integratie van nieuwkomers zou worden gehanteerd, is dus niet denkbeeldig.

Wat nu Homans?

Er was trouwens wel degelijk reden tot twijfel, want “wij bieden zeker het Nederlands aan als voorrangstaal”, verkondigde de enige Nederlandstalige burgemeester van de vijf initiatiefnemers, met name Walter Vansteenkiste in Wemmel. Hij voegde daar echter aan toe: “maar anderzijds kunnen die mensen ook kiezen om bijvoorbeeld het Franstalig onderwijs te volgen dat hier georganiseerd wordt door de Vlaamse gemeenschap”. Dat leek er op te wijzen dat nieuwkomers niet perse naar een Nederlandstalig integratietraject zouden worden geleid. Zo had Ring-TV het overigens ook begrepen. Chris Janssens vroeg daarover duidelijkheid aan minister Homans, die hem verzekerde dat de subsidies die werden toegekend uitsluitend voor Nederlandstalige initiatieven mogen gebruikt worden. Dat werd inmiddels in een brief aan de betrokken gemeentebesturen bevestigd. Logisch, ze mogen dan voorstander zijn van een aanhechting bij Brussel, hun gemeenten behoren wel degelijk tot het Nederlands taalgebied en dus kan integratie alleen via kennis van het Nederlands geschieden. Er is voor de Vlaamse regering derhalve geen reden om Franstalige inburgeringstrajecten te subsidiëren. Het is goed dat Vlaams Belang daaraan heeft herinnerd en dat het heeft aangetoond de gang van zaken van nabij op te volgen.

 

Luk Van Nieuwenhuysen