Splitsing van de Orde van Architecten

Op de nieuwswebstek sceptr.net konden we uitvoerig vernemen dat de De Orde van Architecten gaat gesplitst worden. Dat is een goede zaak. U kan het artikel hieronder lezen. Volledigheidshalve voegen wij er echter aan toe dat de eerste wetsvoorstellen die hierover ingediend werden in de Kamer van het Vlaams Belang kwamen: een voorstel van resolutie in 2004 en een wetsvoorstel van Barbara Pas en Bruno Valkeniers in 2008. Wellicht hebben anderen daarin hun inspiratie gevonden… 

“Volgend jaar zal de Orde van Architecten opsplitsen in een Vlaamse en Frans- en Duitstalig Orde. Dat meldt Belga. Wel zou er een nationaal overlegorgaan blijven bestaan. Eind december werd daarover een principeakkoord ondertekend op het kabinet van Middenstandminister Willy Borsus (MR).

“Na maar liefst 13 jaren onderhandelen werd een principeakkoord bereikt“, zegt
Marnik Dehaen, voorzitter van de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten. De Orde bestond tot nu uit een Nationale Raad, twee taalvleugels en tien provinciale raden. Het was vooral de Vlaamse taalvleugel die al jaren een splitsing wou en de Franstalige tegenhanger die veelal tegen zo’n evolutie gekant was. “Via overleg hebben we de communautaire angel eruit gehaald“, aldus Dehaen nog. Communautair geharrewar wordt nu onmogelijk omdat de partijen overgaan tot een splitsing waarbij enkel een overlegovergaan overblijft op nationaal niveau.

Reeds in december werd een principeakkoord bereikt over de zaak. Twee ordes worden binnenkort opgericht: een Vlaamse en een Duits- en Franstalige. De Duitstalige en Franstalige architecten blijven dus bij elkaar. De provinciale raden gaan samen met de Nationale Orde de deur uit. Het federale overlegorgaan zal geen rechtspersoonlijkheid dragen en zaken als deontologie en stages regelen. Volgens Dehaen moet de nieuwe regeling de versnippering van bevoegdheden voorkomen en zal het de voormalige praktijk van “pingpong” vermijden, waarbij beslissingen over en weer gingen.

Stemming in de Kamer

Het Kabinet van Borsus bevestigt dat er een akkoord is over de split. De tekst wordt nu nog besproken in de Werkgroepen Beleidscoördinatie (vroeger ‘Interkabinettenwerkgroepen’). Borsus zal naar het parlement trekken zodra een regeling in de regering is bereikt. De minister hoopt dat dit er snel komt omdat het akkoord volgens hem een optimale structuur weerspiegelt en het de unanieme consensus geniet van de sector. Een concrete tijdslijn is er nog niet, maar de sector verwacht dat de hervorming ten vroegste 1 januari 2018 zal uitgevoerd worden en meer waarschijnlijk in de loop van dat jaar.

Het opdelen van de Orde van Architecten komt er na een eerder gelijkaardig wetsvoorstel van de N-VA uit februari 2015. Kamerleden Inez De Coninck en Peter Luyckx namen toen initiatief om alle architectenorganisaties uit te nodigen en te zoeken naar een akkoord.”