Taalinspectie in de Rand? Nodig!

“Overeenkomstig artikel 7 van de wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van talen in bestuurszaken, kan in de zes randgemeenten kleuter- en lager onderwijs verstrekt worden in het Frans indien deze taal de moedertaal of de gebruikelijke taal van het kind is en indien het gezinshoofd verblijf houdt in een van deze gemeenten. In het antwoord van staatssecretaris Elke Sleurs op een vraag van Kamerlid Barbara Pas vernemen we dat de taalinspectie alle nieuw ingeschreven leerlingen in de betrokken scholen in de zes faciliteitengemeenten effectief controleert om na te gaan of ze voldoen aan de bij wet voorgeschreven voorwaarden. Voor de periode 2008-2014 werden geen inbreuken vastgesteld betreffende de moedertaal of de gebruikelijk taal van het kind. Op Wezembeek-Oppem na werden in de andere faciliteitengemeenten in dezelfde periode wel inbreuken vastgesteld betreffende de verblijfplaats van het gezinshoofd. De gesubsidieerde gemeentelijke basisschool van Wemmel spant de kroon met 18 inbreuken in de onderzochte periode.”

Gelezen in De Zes, driemaandelijks tijdschrift voor Vlamingen in De Zes (Randgemeenten), nummer 3, februari-maart-april 2016.