50 jaar taalwetgeving : 90% van aanstellingen en benoemingen bij Brusselse OCMW’s zijn illegaal! Vlaams-Brusselse meerderheidspartijen weigeren problematiek te bespreken en maken zo de VGC tot een nutteloze praatbarak

Dit jaar is het precies 50 jaar geleden dat de gecoördineerde wetten op het taalgebruik in bestuurszaken – kortweg de Taalwet – werden ingesteld. Het verhaal van 50 jaar taalwetgeving is in Brussel helaas nog steeds een verhaal van 50 jaar taalwetsovertreding.

Uit de meest recente cijfers waarover de Brusselse vicegouverneur beschikt blijkt namelijk dat de Brusselse plaatselijke besturen en OCMW’s de taalwetten op de meest flagrante wijze overtreden; en dat de Brusselse regering weigert om de schorsingen door de vicegouverneur uitgesproken om te zetten in vernietigingen.

Uit cijfers voor 2014 (de meest recente cijfers) blijkt dat de vicegouverneur in totaal 1247 dossiers uit de 19 Brusselse gemeenten binnen kreeg.  Hiervan waren er 487 in orde met de taalvoorschriften, en niet minder dan 760 illegaal (dus meer dan 60%). Zeker voor wat betreft de contractuelen zijn de cijfers werkelijk dramatisch :  Slechts 120 (14,2%) van de 844 aanstellingen zijn legaal. Anders gesteld: bijna 9 van de 10 contractuele aanstellingen zijn illegaal. Vervolgens is het aan de voogdijoverheid (de Brusselse minister-president) om deze beslissingen te vernietigen. Zoals eerder gesteld is dit een wettelijke verplichting voor de voogdij en geen keuzeoptie. De Brusselse minister-president vernietigde echter…GEEN ENKELE illegale aanstelling.

Voor de Brusselse OCMW’s is de situatie zo mogelijk nog erger dan voor de gemeenten.   In 2014 kwamen er 1599 dossiers van aanstellingen door de OCMW’s binnen bij de vicegouverneur. Daarvan waren er slechts 222 in overeenstemming met de taalwet en niet minder dan 1377 was illegaal. Dat betekent dat 86,1% van alle dossiers illegaal was. Maar het is vooral op het vlak van de contractuelen dat het hek al jarenlang helemaal van de dam is. Van de 1415 contractuele zijn er slechts 59, of 4,2% in overeenstemming met de taalwet. 95,8% van de contractuelen in de OCMW’s werden in 2014 dus in strijd met de taalwet aangeworven. Het aantal vernietigingen door de voogdijoverheid: NUL.

Wat betreft de verdeling van de betrekkingen over de taalgroepenstelt de wet dat minstens 25% van de betrekkingen aan elke taalgroep toekomen. Ook daar lappen de Brusselse gemeenten en OCMW’s de taalwet aan hun laars. Zo werd van de lagere betrekkingen bij de OCMW’s amper 4,8% toegekend aan de Nederlandstaligen. Jaarlijks worden op deze manier honderden jobs aan de Nederlandstaligen in de hoofdstad ontstolen, zonder dat de voogdijoverheid ingrijpt.

U vindt een volledige analyse van de taalrapporten van 2014 in bijlage.

VGC heft zichzelf de facto op – Vlaams Belang gedegouteerd door schandalige houding Vlaams-Brusselse partijen

Daarom diende het Vlaams Belang in de federale Kamer, het Vlaams Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voorstellen in om het toezicht op de taalwetgeving en op de vicegouverneur te onttrekken aan het Brusselse echelon en over te hevelen naar het federale niveau. Na 50 jaar taalwetsovertredingen is het meer dan genoeg geweest! (Zie bijlage 2: Resolutie)

Ook diende Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens in de Vlaamse Gemeenschapscommissie een discussienota in over 50 jaar taalwetsovertredingen. Discussienota’s zijn – en we citeren uit het reglement van de VGC (art 51) – teksten die “als voorwerp binnen het ruime kader van de Vlaamse gemeenschapsaangelegenheden onderwerpen behandelen die de Vlaamse gemeenschap in het Brussels hoofdstedelijk gewest aanbelangen”.  De Vlaams(?)-Brusselse meerderheidspartijen, met de steun van Groen, weigerden echter de discussienota te agenderen, en weigeren dus de behandeling ervan in de VGC.  Dit is een unicum in de geschiedenis van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, en toont duidelijk aan dat de VGC verder en verder afglijdt van haar oorspronkelijke doelstelling: het behartigen van de belangen van de Nederlandstaligen in Brussel.  Dominiek Lootens: “Dat Open VLD, SPa en Groen absoluut niet inzitten met de Brusselse Vlamingen verbaast ons niets.  Zij opereren reeds langer dan vandaag binnen het kader dat hun francofone tegenhangers hen opleggen. Dat nu ook de CD&V zich resoluut afkeert van de Brusselse Vlamingen is daarentegen nieuw. Het is bedenkelijk dat de erfopvolgers van Walter Vandenbossche – die tenminste nog redeneerde in de geest van het Congres van de Brusselse Vlamingen – nu ook weigeren om de taalwetsovertredingen bespreekbaar te maken. Als de taalwet al geen onderwerp is dat de Brusselse Vlamingen aanbelangt, wat dan wel? Dan kan de VGC beter de deuren definitief sluiten wegens totaal overbodig en nutteloos geworden.”

Dominiek Lootens
Fractievoorzitter in het Brussels Parlement

Chris Janssens
Fractievoorzitter in het Vlaams Parlement

Barbara Pas
Fractievoorzitter in de Kamer