Brusselse regering: puur anti-Vlaams incivisme!

In 1980 werd het regeringstoezicht over de Brusselse gemeenten en OCMW’s van de federale regering overgeheveld naar de Brusselse regering. Dat was voor de Brusselse Vlamingen een rampzalige beslissing.

Een artikel van Peter Lemmens in Vlaams Belang Magazine, het maandblad van de Vlaams-nationalistische partij, december 2016 

Dat toezicht houdt immers ook in dat wordt nagegaan of de personeelsbenoemingen in de Brusselse plaatselijke besturen wel wettelijk zijn, onder meer wat de kennis van de tweede landstaal betreft. Is dat niet zo, dan moeten die ongedaan worden gemaakt. Van oudsher heeft de Brusselse regering overtredingen op dat vlak evenwel massaal door de vingers gezien, waardoor gemeenten en OCMW’s aan de lopende band eentalig-Franstalige ambtenaren aanwerven. Het gevolg is dat de Brusselse Vlamingen vaak niet in hun eigen taal een beroep kunnen doen op de lokale dienstverlening. Nochtans is de Brusselse regering wettelijk verplicht om deze onwettige benoemingen ongedaan te maken.

Zwak weerwerk

De Vlamingen hebben tot nog toe slechts heel zwak weerwerk tegen dit incivisme verricht. Eén van de weinige maatregelen ter zake werd in 2001 genomen in het kader van de vijfde staatshervorming. Daardoor mag de Brussels regering geen maatregelen nemen die afbreuk doen aan de taalkundige garanties die er bestaan voor de Vlamingen in Brussel.

En dat is nu net wat de Brusselse regering midden dit jaar wél heeft gedaan. Zij heeft namelijk een hervorming van haar toezicht op de gemeenten doorgevoerd. Die strekt ertoe dit te vereenvoudigen, wat op zich een goede zaak is. Maar en passant wordt daarbij ook het taaltoezicht voor een stuk afgebouwd. Wat dus in strijd is met de voornoemde garanties.

Afschuiven

Indien zoiets gebeurt, dan kunnen die maatregelen worden aangevochten bij het Grondwettelijk Hof. Tot op heden is dat nog nooit gebeurd, maar dit voorval is alvast een goede gelegenheid om te testen in hoeverre deze waarborgregeling efficiënt en werkbaar is. Barbara Pas vroeg minister van Binnenlandse Zaken Jambon (N-VA) dan ook of hij ter zake een initiatief zou nemen, vermits de taalwetgeving in Brussel tot zijn bevoegdheden behoort. Zijn antwoord is typisch N-VA nieuwe stijl: hij zal een advies vragen aan de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en suggereerde verder dat Pas zélf naar het gerecht zou stappen. In plaats van zijn verantwoordelijkheid op te nemen, schuift hij de hete aardappel dus door naar een ander. In tegenstelling tot de N-VA, neemt het Vlaams Belang de handschoen op en ondernemen we zélf gerechtelijke stappen.


Illegale benoemingen Brussel: van kwaad naar erger

Onlangs gaf de vicegouverneur van Brussel de resultaten vrij over zijn controles in het jaar 2015 omtrent de wettigheid van de personeelsbenoemingen in de Brusselse plaatselijke besturen voor wat hun kennis van de tweede taal betreft. Daaruit blijkt onder meer dat 65% van de benoemingen in de Brusselse gemeenten illegaal waren; in de OCMW’s loopt dat zelfs op tot bijna 90%! Welgeteld 1 (één) illegale benoeming werd door de Brusselse regering vernietigd.

Barbara Pas ondervroeg ook hierover minister Jambon. Die betreurde deze gang van zaken, maar neemt wel geen enkel initiatief om daar paal en perk aan te stellen, hoewel hij daartoe alle bevoegdheden heeft. De N-VA ten voeten uit.