Geen controle? Geen centen!

Chris Janssens confronteerde onderwijsminister Crevits met het feit dat de Franstalige scholen in de zes faciliteitengemeenten rond Brussel wel Vlaams geld krijgen, maar de wettelijke voorwaarden niet naleven.

Sinds de invoering van de faciliteiten in 1963 zijn faciliteitengemeenten verplicht om kleuter- en lager onderwijs in de andere landstaal in te richten wanneer minstens 16 gezinshoofden daarom vragen. Terwijl in de zes faciliteitengemeenten rond Brussel 8 Franstalige basisscholen werden ingericht, weigeren de Franse gemeenschap en de gemeente Komen al decennialang en tot op heden een Nederlandstalig schooltje in laatstgenoemde faciliteitengemeente in Wallonië in te richten. Terwijl Vlaanderen jaarlijks zo’n 12 miljoen euro ophoest voor Franstalige scholen in de Vlaamse rand, draagt Vlaanderen daarom – door Franstalige onwil – ook de kosten van het enige Vlaamse schooltje in Wallonië, ‘De Taalkoffer’ in de provincie Henegouwen.

Geen controle

In ruil voor de financiering van de Franstalige scholen op Vlaams grondgebied, moeten de Franstalige scholen echter bepaalde voorwaarden naleven. Zo stelde het Grondwettelijk Hof dat de Franstalige onderwijsinspectie bevoegd is voor de controle op het faciliteitenonderwijs, maar dat wel de inspectieverslagen, vertaald in het Nederlands, dienen bezorgd te worden aan de Vlaamse administratie. Tot op heden is dat nog niet gebeurd. Vlaanderen mag dus wel geld geven aan de Franstalige scholen, maar krijgt in ruil geen enkele informatie.

Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens vroeg in het Vlaams Parlement aan onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) welke initiatieven zij al heeft genomen of nog zal nemen om een einde te maken aan deze onwettelijkheid. “Vlaanderen heeft geen enkele garantie dat het onderwijs dat met Vlaams belastinggeld wordt gesubsidieerd, voldoet aan de Vlaamse kwaliteitseisen”, stelde ons parlementslid. En hij vervolgde: “Acht u het onder die omstandigheden – de voorwaarden van de wetgeving worden niet nageleefd – nog gerechtvaardigd om subsidies toe te kennen aan Franstalige faciliteitenscholen in Vlaanderen?”

Naleving wetgeving

Uit het antwoord van onderwijsminister Crevits (CD&V) bleek dat de Vlaamse regering – waar nochtans sinds vele jaren een zogenaamde ‘nationalistische’ partij deel van uitmaakt – de situatie maar wat op zijn beloop heeft gelaten. “Het is inderdaad de taak van de Franstalige onderwijsinspectie om het inspectieverslag, vertaald in het Nederlands, te bezorgen aan de Vlaamse administratie. Tot op heden is dit niet gebeurd”, liet ze weten. De minister beloofde actie te ondernemen om de inspectieverslagen op te vragen.

Chris Janssens repliceerde kordaat: “Minister, als we onze eigen decreten ernstig willen nemen en als we de naleving ervan willen afdwingen, dan hebt u geen andere keuze dan de subsidiëring van die scholen die niet aan de decretale voorwaarden voldoen, in principe stop te zetten.” Wordt zeker vervolgd.

Lees hier het verslag van het debat.