Linkebeek: alles zit muurvast, zoals het Vlaams Belang altijd voorspeld heeft.

Kamerlid Barbara Pas ondervroeg op 28 oktober in de commissie Binnenlandse Zaken eerste minister Charles Michel over de carrousel in Linkebeek en de schouderklopjes die Damien Thiéry onmiskenbaar krijgt van de MR en de premier zelf, die voor de schone schijn en in het kader van de zogenaamde federale loyaliteit met een uitgestreken gezicht blijft zeggen dat het dossier een aangelegenheid van de Vlaamse regering is. Lees hier onverkort vraag en antwoord!

Vraag van mevrouw Barbara Pas aan de eerste minister over “de contacten van de eerste minister met de heer Thiéry omtrent de burgemeesterscarrousel te Linkebeek” (nr. 6682)

Barbara Pas (VB): Mijnheer de eerste minister, in tegenstelling tot wat mijn vorige vraag liet vermoeden wordt het communautaire in dit land soms niét door Vlaams Belang heet gehouden. Ik noem maar de situatie in Linkebeek.

Het tijdsbestek van een mondelinge vraag is te kort om de geschiedenis en de feiten van de hele carrousel te schetsen. Waarnemend burgemeester Thiéry is ondertussen door de Vlaamse minister van Binnenlands bestuur wegens zijn herhaalde overtredingen vervangen door een nieuwe burgemeester. Deze week hebben alle gemeenteraadsleden van de lijst van de heer Thiéry hun ontslag gegeven in de gemeenteraad. De impasse is daar compleet. Wel of niet onwettige nieuwe verkiezingen zullen daar ook geen oplossing bieden. Alles zit daar muurvast, zoals Vlaams Belang altijd al voorspeld heeft. 

Wanneer ik daarover lees, mijnheer de eerste minister, zie ik echter opvallende verklaringen die erop wijzen dat uw partij de heer Thiéry onvoorwaardelijk blijft steunen. Ik zal er vier aangeven.

Ten eerste citeer ik de heer Thiéry zelf, in De Morgen, waar hij zegt: “Ik heb de volle steun van Charles Michel. Wij hebben nog met elkaar gebeld. Ook met Didier Reynders heb ik een telefoongesprek gehad. Meer mag ik daar niet over zeggen.”

Ten tweede las ik na het indienen van mijn vraag in een artikel in La Libre dat Di Rupo alle Franstalige partijen in de Kamer bijeengeroepen heeft voor een vergadering daarover, op 14 oktober. Daaraan werd ook namens MR deelgenomen.

Ten derde heb ik naar aanleiding van het collectief ontslag in de gemeenteraad deze week kunnen vaststellen dat uw partijvoorzitter, de heer Chastel, herhaald heeft dat de heer Thiéry de enige legitieme burgemeester van Linkebeek is.

Ten vierde en ten slotte noem ik het meest recente voorbeeld, uit Le Soir van vandaag. Uw minister van Begroting zegt daarin letterlijk: “Je le soutiens donc entièrement, comme le MR l’a toujours fait.”

Eigenlijk zijn dit problematische uitspraken, mijnheer de eerste minister. Doordat MR en u zich achter deze burgemeester scharen, verwerpt u de bevoegdheid van de Vlaamse regering en ook de uitspraken van de Raad van State. De Raad van State heeft immers zwart op wit duidelijk gemaakt dat de heer Thiéry tot en met 2018 niet benoemd kan en mag worden.

Daarom heb ik de hiernavolgende vragen over mijn grootste bekommernis.

Ten eerste, hoe valt de federale loyauteit, die u zo hoog in het vaandel draagt, te rijmen met de onvoorwaardelijke steun aan Thiéry, die tegen de Vlaamse regering en tegen de Raad van State in handelt?

Ik heb nog een heel concrete vraag.

Klopt de bewering van Thiéry dat hij met u over de situatie in Linkebeek een gesprek heeft gehad? Heeft hij zelf daartoe het initiatief genomen? Mogen wij weten wat tijdens dat gesprek werd verteld?

Ten tweede, klopt het wat Thiéry beweert en waar het naar uitziet, gelet op de uitspraken van uw collega’s van de MR in de Minsterraad, namelijk dat u inderdaad uw volle steun hebt toegezegd aan de heer Thiéry in zijn geschil met de Vlaamse overheid? Zo ja, vanuit welke bevoegdheid hebt u uw steun toegezegd? Wat moet ik onder die volledige steun verstaan? Wat behelst ze concreet?

Eerste minister Charles Michel: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Pas, ten eerste, de zesde staatshervorming voert een nieuwe procedure in voor de benoeming van de burgemeesters van de zes faciliteitengemeenten in de Rand. Ze bevestigt overigens de bevoegdheid van de Vlaamse regering ter zake.

Ten tweede, de zesde staatshervorming geeft ook een rol aan de algemene vergadering van de Raad van State, om eventueel in dergelijke zaken over de benoeming van een burgemeester een beslissing te nemen.

In mijn hoedanigheid van eerste minister heb ik al meermaals aangegeven dat die problematiek volledig onder de bevoegdheid van de Vlaamse regering valt. Op geen enkel moment van de procedure heeft de federale regering het dossier in kwestie onderzocht. Zij moet dat ook niet doen. Het betreft hier immers geen federale bevoegdheid. Dat is zo. Punt.

Op de vraag of ik met de heer Thiéry contact heb gehad, is het antwoord natuurlijk ja. Ik heb regelmatig contact met Damien Thiéry, die lid van de meerderheid en Kamerlid is. Ik heb regelmatig contact met de heer DamienThiéry, aangezien hij ook lid van mijn partij is.

Ik ben dus heel duidelijk. De federale regering heeft geen enkele bevoegdheid in de zaak. Het gaat om een discussie tussen een gemeente en de Vlaamse regering.

Barbara Pas (VB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, u hebt niks verteld wat ik nog niet wist. Uiteraard gaat het om een geschil tussen de heer Thiéry en de Vlaamse regering.

Juist daarom stelde ik mijn vraag of het klopt dat u hem in zijn conflict met de Vlaamse regering uw volle steun hebt gegeven. Dat zou immers totaal buiten de federale loyauteit vallen, net omdat het dossier uw bevoegdheid niet is.

De heer Thiéry pakt er in de kranten mee uit. Wilmès verklaart in de kranten letterlijk dat uw partij de heer Thiéry volledig steunt.

Als dat geen overtreding is van die federale loyauteit en van het zwijgen over het communautaire, die u oplegt aan uw regeringspartner, dan weet ik het ook niet meer.

Mijnheer de voorzitter, sta mij toe de minister van Binnenlands Bestuur ongelijk te geven, die hier enkele weken geleden nog zei dat de situatie in Linkebeek volledig onder controle was. U zou beter eens met de collega’s spreken, die ons voorstel van decreet om de carrousel te stoppen, deze week in de commissie hebben weggestemd.

Ik vraag me vooral af waarom u zich zelf nog houdt aan die federale loyauteit en aan die communautaire zwijgplicht. Het is namelijk duidelijk dat die onvoorwaardelijke steun van de premier – en hij ontkent dat vandaag ook niet – slechts langs een kant komt. Dit dient enkel om de Vlamingen in de pas te doen lopen terwijl de Franstaligen ondertussen gewoon voortdoen en in Linkebeek rondjes zullen blijven draaien tot in 2018.