Taalwetgeving? N-VA stemt tegen zichzelf in de Kamer!

Donderdag – gisteren – diende Barbara pas een motie vaan aanbeveling in tot besluit van haar interpellatie aan minister van Binnenlandse zaken Jambon over “de taalkennis van de Brusselse politieagenten”. Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van 25 mei 2016.

Zie hier wat donderdag gebeurde in de Kamer. Uiteindelijk diende een N-VA-er een eenvoudige motie in om de motie van aanbeveling van Barbara Pas – en waarmee de N-VA het dus ten gronde eens is! – gewoon weg te stemmen. Hoe is dit mogelijk?! Wie begrijpt dit?

Politieke spelletjes? Zonder twijfel. Ligt de N-VA met zichzelf in de knoop? Zeer zeker. 

We nemen  over uit het verslag van de plenaire zitting van 2 juni.

Twee moties werden ingediend (MOT n° 146/1):

– een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Barbara Pas

– een eenvoudige motie werd ingediend door de heer Koen Metsu

De voorzitter: Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

Barbara Pas (VB): Mijnheer de voorzitter, ik heb vorig jaar een gelijkaardige interpellatie ingediend, en een aantal zaken gevraagd aan de minister. Ik heb bijna een jaar geleden actuele cijfers opgevraagd over de taalkennis bij de Brusselse politie. Ik kreeg daar maar geen antwoord op.

Tot mijn verbazing zag ik een persmededeling verschijnen van collega Vanlouwe van de N-VA, waarin hij zegt cijfers te hebben gekregen van de minister van Binnenlandse Zaken. Ik heb geen parlementaire vraag van hem daarover teruggevonden. Ik reken op u, mijnheer de voorzitter, voor een antwoord op mijn brief ter zake.

Enkele dagen later kreeg ik wonderwel wel de cijfers die ik had gevraagd, en ik vond het de moeite minister Jambon daar anderhalf jaar later opnieuw over te interpelleren. Wat de heer Vanlouwe in zijn persmededeling schrijft, is terecht. Hij eist dat de taalwetgeving in de hoofdstad wordt nageleefd. Hij zegt dat het onbegrijpelijk is dat de onwettige situatie van de eentaligheid bij de Brusselse agenten blijft aanhouden, en zelfs verslechtert in bepaalde politiezones.

De knik die zou gemaakt worden, zoals minister Jambon mij had beloofd, is er duidelijk nog gekomen. 4 op 10 agenten zijn niet tweetalig.

Collega Vanlouwe stelt drie maatregelen voor om daaraan te verhelpen, exact dezelfde als die ik een jaar geleden aan minister Jambon vroeg, namelijk dat de Brusselse lokale besturen enkel nog agenten met een tweetaligheidattest aanwerven, dat er voldoende controle komt op de aanwervingen door ze opnieuw voor te leggen aan de vice-gouverneur zoals vroeger het geval was en dat de Brusselse regering onwettige benoemingen voortaan vernietigt.

Collega’s van de N-VA, ik heb zeer goed nieuws voor u, drie keer goed nieuws zelfs. Het is uw eigen minister van Binnenlandse Zaken Jambon, die perfect bevoegd is om die drie maatregelen uit te voeren. Het tweede goede nieuws is dat u daar niet eens een tweederdemeerderheid voor nodig hebt; de taalwetgeving kan bij gewone meerderheid aangepast worden. Het derde goede nieuws is dat het zelfs niet binnen de communautaire stilstand valt, want het gaat louter om de toepassing van bestaande wetgeving. Collega’s van de N-VA, als die persmededeling niet louter voor de show is en als u daden wil toevoegen aan die woorden, dan kunt u niet anders dan de motie van aanbeveling steunen.

De voorzitter: Mevrouw Pas, ik heb uw brief gezien. Er is een antwoord op weg naar de minister van Binnenlandse Zaken. U zult daarvan een kopie krijgen.

Begin van de stemming

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd?

Einde van de stemming

Uitslag van de stemming

(Stemming 2)
Ja 91 Oui
Nee 41 Non
Onthoudingen 0 Abstentions
Totaal 132 Total

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling…