Uplace = verfransing en verBrusseling

Door de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) lijkt de realisatie van het mega-winkelcentrum Uplace angstwekkend nabij. De Vlaamse Regering werkt met het Uplace-project de verstedelijking en de verBrusseling in de hand. De komst van Uplace zal zorgen voor een internationalisering en dus onvermijdelijk ook een verfransing van het handelsleven in Vlaams-Brabant. N-VA-minister van Mobiliteit Ben Weyts moet zich goed realiseren dat hij, bij een definitief groen licht voor Uplace begin volgend jaar, in zijn eigen achtertuin zelf de stilstand organiseert. Om ons standpunt kracht bij te zetten, diende onze fractie op 9 december in het Vlaams Parlement onderstaande motie in.

Het Vlaams Parlement,

– gehoord het op 9 december 2015 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over de goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel voor het project Uplace Machelen;

– gehoord het antwoord van de Vlaamse Regering;

– overwegende:

1° de aanhoudende ruzies over het Uplaceproject binnen de Vlaamse Regering;

2° dat het Uplaceproject een absoluut verkeersinfarct dreigt te genereren in het hart van Vlaanderen;

3° dat het Uplaceproject een bedreiging vormt voor de leefbaarheid van de handelskernen in de brede omgeving;

4° dat Uplace zal zorgen voor een internationalisering, verbrusseling en verfransing van het economische leven in de Noordrand;

5° dat er in de Noordrand geen enkel draagvlak is voor het Uplaceproject;

– vraagt de Vlaamse Regering de beslissing met betrekking tot het Uplaceproject niet te laten afhangen van een oordeel van de Raad van State, maar een politieke beslissing te nemen die een alternatieve invulling geeft aan het deelgebied C3 (Machelen/Vilvoorde) van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) die:

1° geen te grote mobiliteitsgevolgen inhoudt;

2° geen bedreiging vormt voor de levensvatbaarheid van de handelskernen in de regio;

3° niet leidt tot een verdere internationalisering en verfransing van de Noordrand.

Chris JANSSENS, Stefaan SINTOBIN, Tom VAN GRIEKEN en Anke VAN DERMEERSCH